กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน(SEM, EDS)

ตรวจสอบพื้นผิว, วิเคราะห์สารประกอบวัสดุ (วิเคราะห์พื้นผิว, วิเคราะห์เชิงเส้น)

18/6/2014