เครื่องวัดความหนาฟิล์มแบบ X-ray

วัดความหนาฟิล์มของผิวเคลือบ(Cu, Ni, Cr, Zn, Sn ฯลฯ)

18/6/2014