เครื่องมือทดสอบความทนละอองน้ำเกลือ

ประเมินความทนต่อการกัดกร่อนภายหลังการเคลือบผิว (ชุบเคลือบ ฯลฯ)

18/6/2014