เครื่องทดสอบแรงบิด

วัดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของสลักเกลียว ฯลฯ

18/6/2014