เครื่องมือวิเคราะห์สเปคโตรสโคปีของอนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วยแสง (ESCA)

วิเคราะห์สภาพพันธะเคมีและวิเคราะห์สารประกอบของพื้นผิว (ไม่เกิน 50nm)

18/6/2014