อุปกรณ์วิเคราะห์แบบ X-ray (EDX)

เครื่องมือวิเคราะห์สารประกอบที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ RoHS, ELV

18/6/2014