เครื่องวิเคราะห์สารด้วยอินฟราเรด(FT-IR)

วิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์

18/6/2014