กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม

ตรวจสอบสภาพพื้นผิวระดับจุลภาคแบบสามมิติ

18/6/2014