ถังเก็บอุณหภูมิ

ควบคุมอุณหภูมิคงที่ของชิ้นงานทดสอบ

21/2/2022