เครื่องวัดความหนาฟิล์มแบบ X-ray

วัดความหนาฟิล์มเคลือบ

21/2/2022