ประเมินความสามารถในการทำเปียกของโลหะบัดกรี (ประเมินคุณภาพของการบัดกรี)