การวิจัยและพัฒนา แนะนำการวิเคราะห์และเครื่องมือตรวจวัด (ของ Siam YUKEN) แนะนำการวิเคราะห์และเครื่องมือตรวจวัด (ของ YUKEN Industry)

การวิจัยและพัฒนา

นับแต่ก่อตั้งบริษัท YUKEN ก็ทุ่มเทให้กับการค้นคว้าพัฒนาเฉพาะทางเกี่ยวกับการเคลือบผิวมาโดยตลอด รากฐานในการบริหารกิจการของบริษัทคือผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ตามแบบกิจการผู้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเหล่านี้เองที่จะเป็นเงื่อนไขซึ่งทำให้ได้การยอมรับในฐานะบริษัทผู้นำในวงการงานเคลือบผิว เราจึงทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคลือบผิวอย่างสม่ำเสมอทุกวัน

YUKEN Industry ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกลุ่มบริษัท YUKEN เรามีศูนย์วิศวกรรม (ภาพขวา) ที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อให้เหมาะกับการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง คอยทำการศึกษาค้นคว้าต่างๆในเรื่องการเคลือบผิวตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้ ความสามารถทางวิศวกรรมนี้ได้รับการขัดเกลาอยู่เสมอด้วยนโยบายด้านการตลาดที่ว่า “ลูกค้าสำคัญที่สุด” จนได้รับการยอมรับในความสามารถจากผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์รายใหญ่ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นลูกค้าของเรา

แนะนำการวิเคราะห์และเครื่องมือตรวจวัด (ของ Siam YUKEN)

Siam YUKEN
มีเครื่องทดสอบและเครื่องวิเคราะห์เพื่อให้สามารถทำการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และยืนยันคุณภาพการเคลือบผิวชิ้นงานของลูกค้าได้ในประเทศไทย

อุปกรณ์ดูดกลืนแสงของอะตอม

วัดปริมาณไอออนโลหะในน้ำยา

เครื่องวัดความหนาฟิล์มแบบ X-ray

วัดความหนาฟิล์มเคลือบ

เครื่องมือวัดค่า pH

ควบคุมน้ำยา

เครื่องมือวิเคราะห์การดูดกลืนรังสียูวี (เครื่องมือวัดรังสียูวี)

ปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำยา

เครื่องมือวิเคราะห์น้ำยาแต่ละประเภท

วิเคราะห์ความเข้มข้น, สารประกอบ

กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล

เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพผิวด้วย กำลังขยายสูงสุด 20 – 1,000 เท่

เครื่องมือทดสอบความทนละอองน้ำเกลือ (SST)

ประเมินประสิทธิภาพความทนต่อการกัดกร่อนของชิ้นงานชุบเคลือบ

ถังเก็บอุณหภูมิ

ควบคุมอุณหภูมิคงที่ของชิ้นงานทดสอบ

แนะนำการวิเคราะห์และเครื่องมือตรวจวัด (ของ YUKEN Industry)

YUKEN Industry มีเครื่องทดสอบและเครื่องวิเคราะห์เพื่อใช้วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และยืนยันคุณภาพการเคลือบผิวชิ้นงานของลูกค้า

รายการเครื่องวิเคราะห์แยกตามการใช้งาน

เมื่อคลิกตรงการใช้งานจะเปลี่ยนย้ายไปยังเครื่องวิเคราะห์ดังกล่าว

วิเคราะห์งานเคลือบมีปัญหา อายุการใช้งานแม่พิมพ์สั้น!

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน(SEM, EDS)

ตรวจสอบพื้นผิว, วิเคราะห์สารประกอบวัสดุ (วิเคราะห์พื้นผิว, วิเคราะห์เชิงเส้น)

กล้องจุลทรรศน์วัดรูปทรงสามมิติสีระดับความลึกยิ่งยวด

ชื่ออื่น:กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเลเซอร์ ตรวจสอบและวัดพื้นผิวแบบสามมิติ, วัดความหยาบพื้นผิว

วัดความหนาฟิล์มเคลือบ!

เครื่องวัดความหนาฟิล์มแบบ X-ray

วัดความหนาฟิล์มของผิวเคลือบ(Cu, Ni, Cr, Zn, Sn ฯลฯ)

เครื่องวิเคราะห์แบบ X-ray ระดับจุลภาค

วัดความหนาฟิล์มของผิวเคลือบและวิเคราะห์สารประกอบของวัสดุ

วิเคราะห์น้ำยาหน้างานเคลือบผิว!

อุปกรณ์ดูดกลืนแสงของอะตอม

วิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณของโลหะในสารละลายน้ำ

อุปกรณ์วัดการคายคลื่นแสงของอะตอม ICP

วิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณของโลหะและไม่ใช่โลหะ (B, Si, F, P, S ฯลฯ) ในสารละลายน้ำ

เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวแรงดันสูง

วิเคราะห์เชิงปริมาณ, การแยกตัวของสารผสมในสารละลาย

ทดสอบการกัดกร่อนของผิวเคลือบ!

เครื่องมือทดสอบความทนละอองน้ำเกลือ

ประเมินความทนต่อการกัดกร่อนภายหลังการเคลือบผิว (ชุบเคลือบ ฯลฯ)

เครื่องมือทดสอบแบบวัฏจักร

ประเมินความทนต่อการกัดกร่อนภายหลังการเคลือบผิว (ชุบเคลือบ ฯลฯ)

วัดค่าแรงบิดของสลักเกลียว!

เครื่องทดสอบแรงบิด

วัดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของสลักเกลียว ฯลฯ

วัดความสามารถในการเปียกโลหะบัดกรี!

เครื่องมือตรวจสอบโลหะบัดกรี

ประเมินความสามารถในการทำเปียกของโลหะบัดกรี (ประเมินคุณภาพของการบัดกรี)

เครื่องมือวัด, วิเคราะห์อื่นๆ!

เครื่องมือวิเคราะห์สเปคโตรสโคปีของอนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วยแสง (ESCA)

วิเคราะห์สภาพพันธะเคมีและวิเคราะห์สารประกอบของพื้นผิว (ไม่เกิน 50nm)

อุปกรณ์วิเคราะห์แบบ X-ray (EDX)

เครื่องมือวิเคราะห์สารประกอบที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ RoHS, ELV

เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสงในช่วงรังสียูวีและแสงที่มองเห็นได้ (เครื่องมือวัดรังสี UV)

วัดการดูดกลืนรังสียูวีในสารละลาย

เครื่องวิเคราะห์สารด้วยอินฟราเรด(FT-IR)

วิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์

ก๊าซโครมาโทกราฟี(FID,TD)

วิเคราะห์เชิงปริมาณ, การแยกตัวของสารระเหย

กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม

ตรวจสอบสภาพพื้นผิวระดับจุลภาคแบบสามมิติ

เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

วิเคราะห์สภาพการเกิดผลึกของวัสดุ

 ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ YUKEN

กรุณาติดต่อสอบถามหากท่านมีคำถามหรือต้องการขอคำปรึกษาจากเรา