นโยบายคุณภาพ นโยบายคุณภาพ นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายความปลอดภัย

ระบบสนับสนุนคุณภาพที่ไว้วางใจได้

quality[1]เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าของบริษัทได้อย่างวางใจ Siam YUKEN และ YUKEN Industry จึงร่วมมือกันวางระบบสนับสนุนขึ้นมา

Siam YUKEN นอกจากจะทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพในประเทศไทยแล้ว ยังพยายามรักษาคุณภาพที่มีเสถียรภาพ โดยร่วมมือกับฝ่ายประกันคุณภาพและฝ่ายวิศวกรรมของ YUKEN Industry

สารเคมีที่ใช้ในการชุบเคลือบผิวโลหะ (Surface Treatment) ส่วนใหญ่ นอกจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แล้ว การเตรียมสภาพแวดล้อมในการใช้งานที่เหมาะสมก็ยังมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานของสารเคมีอีกด้วย การสนับสนุนด้านวิศวกรรมตามสภาวการณ์ของลูกค้าจึงมีความจำเป็น พนักงานของ Siam YUKEN ซึ่งมีความรู้การเคลือบผิวชิ้นงานเป็นอย่างดีจะทำการสนับสนุนด้านวิศวกรรม และร่วมมือกับพนักงานฝ่ายวิศวกรรมของ YUKEN Industry ตามความจำเป็น เพื่อช่วยลูกค้าในการพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น

นโยบายคุณภาพ

quality_img04.jpg

เรามุ่งมั่นพยายามที่จะเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการเคลือบพื้นผิว (Surface Treatment) รวมถึงบริการหลังการขายที่ดีและมีคุณภาพในระดับเดียวกันกับสำนักงานใหญ่ของเราในประเทศญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รวมทั้งตลาดในประเทศอินเดีย) นอกจากนี้พนักงานทุกคนของเราก็พร้อมใจกันเป็นหนึ่งในการนำระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ไปปฏิบัติ (ได้รับการรับรองในเดือนสิงหาคม ปี 2014) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในองค์กรของเรา ข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์ บริการหลังการขายและการบริการเคลือบผิวชิ้นงานต้องเป็นศูนย์

ข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์ บริการหลังการขายและการบริการเคลือบผิวชิ้นงานต้องเป็นศูนย์

นโยบายสิ่งแวดล้อม

quality_img05.jpg

เราได้กำหนดให้ความเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นสังคมที่มีระดับคาร์บอนต่ำ ด้วยเหตุนี้ ด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในองค์กรเราให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ อีกทั้งนำข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14001 (ได้รับการรับรองในเดือนสิงหาคม ปี 2014) เข้ามาใช้

บรรลุถึงระดับการปล่อยน้ำเสียตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยการนิคมอุตสาหกรรม การลดน้ำเสียที่มีความเข้มข้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตลง 10% เทียบกับปีที่ผ่านมา (ต่อน้ำหนักผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการปกป้องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม (ต่อ กก. ของผลิตภัณฑ์)

นโยบายความปลอดภัย

quality_img06.jpg

ความปลอดภัยในการทำงานต้องมาเป็นอันดับแรก

อุบัติเหตุในระหว่างการทำงานต้องเป็นศูนย์

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของ YUKEN

กรุณาติดต่อสอบถามเรา หากท่านมีคำถามหรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์